ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemene bepalingen
Behoudens afwijkende, schriftelijke overeenkomst zijn al onze leveringen, diensten en verkopen onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De klant bevestigt door middel van aanvaarding van de offerte kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, en deze te aanvaarden.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door A & L Sanitair – Verwarming en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer 50% van het voorschot van de klant geregistreerd is op onze rekening. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en expliciet aanvaard te worden door A & L Sanitair-Verwarming. Onverminderd het recht om de hogere werkelijk geleden schade te vorderen, is er in geval van annulering door de klant in ieder geval een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de totale prijs van de bestelling. Indien A & L Sanitair-Verwarming de bestelling om welke reden ook niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 3 – Offertes
Prijzen en offertes worden gegeven ter inlichting. Wij houden het recht voor om op elk ogenblik een bestelling te weigeren en de modaliteiten van betaling en de aanneming te wijzigen. De prijsopgave heeft alleen betrekking op de werken en leveringen zoals die beschreven zijn in de offerte. Al onze prijzen zijn exclusief BTW of andere taksen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere alsdan geldende factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is A & L Sanitair-Verwarming gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en maximaal 7 dagen geldig.
Artikel 4 – Facturatie en betaling
4.1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn onze aangestelden niet bevoegd om bedragen van de factuur te ontvangen. 4.2. Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen voorzien in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties dd.02/08/2002, vermeerderd met 2%, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. Tevens is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, mits een minimum van 75,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd het recht van A & L Sanitair-Verwarming om zich de werkelijk geleden schade te laten vergoeden, indien deze hoger blijkt te zijn. 4.3. Niet-betaling op haar vervaldag van één enkel factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 4.4. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag behoudt A & L Sanitair-Verwarming zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de werken te staken. 2 4.5. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk en aangetekend ter kennis van A & L Sanitair-Verwarming te worden gebracht uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht.
Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst (incl. meer-/minderwerk)
5.1. A & L Sanitair-Verwarming voert het werk uit zoals overeengekomen. 5.2. A & L Sanitair-Verwarming is bevoegd om bij de uitvoering van het werk derden in te schakelen. 5.3. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens A & L Sanitair-Verwarming. Elke vertraging in de levering zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden en dat de installatie onmiddellijk kan worden aangevat. Bij gebreke daaraan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit ondermeer het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. 5.4. Eventuele meer- of minderwerken, opgedragen door de klant nadat de overeenkomst is tot stand gekomen, zullen steeds het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke verrekening.
Artikel 6 - Oplevering
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - Hetzij wanneer 14 dagen zijn verstreken nadat de klant van A & L Sanitair-Verwarming de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten binnen die termijn te aanvaarden of te protesteren - Hetzij wanneer de klant het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid die A & L Sanitair-Verwarming kan oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten overeenkomst vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt: a) Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen ofwel de waarde ervan te vergoeden b) In ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor: • Alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals vb. financieel en economisch verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie … • Schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden. Onze gehoudenheid zal ingevolge huidig beding derhalve steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van de door ons geleverde goederen, dit op basis van de door ons aangerekende prijzen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige uitvoering van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst met de klant voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons, op risico van de klant, in eigendom toebehoren, en kunnen ze derhalve in geval van niet of niet-tijdige betaling door ons teruggevorderd en teruggenomen worden zonder enige formaliteit. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen aan de klant 3 overgedragen vanaf de levering. Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen en deze op de afgesproken datum de goederen niet afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en op kosten van de klant.
Artikel 9 – Waarborg
9.1.De door A & L Sanitair-Verwarming verleende garantie is beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt gegeven, zowel in de tijd als wat de voorwaarden ervan betreft. De geleverde goederen moeten na levering door de klant worden onderzocht op zichtbare gebreken.. Eventuele klachten daaromtrent dienen onmiddellijk, schriftelijk aan A & L SanitairVerwarming worden gemeld. De vorderingen van de klant voor lichte verborgen gebreken en eventuele minderwaarden beperkingen zich tot drie maanden na de voorlopige oplevering. 9.2. Uitsluiting van garantie: - ten gevolge van het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, het onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik, storing van het elektriciteitsnet of verandering van stroomsterkte, schade door brand, wateroverlast en bliksem - ten gevolge van enige tussenkomst, verandering, onderhoud of reparatie uitgevoerd door derden Materialen van welke aard ook die niet door A & L Sanitair-Verwarming geleverd werden
Artikel 10 – Ontbinding overeenkomst en overmacht
10.1. A & L Sanitair-Verwarming behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de klant zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant. 10.2. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting t.a.v. A & L SanitairVerwarming behouden wij ons enerzijds het recht om de verder uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. 10.3. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant wordt ontbonden lastens de klant, verbindt de klant er zich toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen welke forfaitair begroot wordt op 40% van de waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat A & L Sanitair-Verwarming de mogelijkheid bezit om de reële schade te bewijzen door alle middelen van recht indien deze hoger ligt dan de bewuste 40% verbrekingsvergoeding. 10.4. In geval van overmacht aan de zijde van A & L Sanitair-Verwarming of van één van onze leveranciers wordt de uitvoering opgeschort zolang de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze mogelijkheid om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de klant geen recht op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.
Artikel 11 – Verplichtingen van de klant
In geval er toepassing gemaakt kan worden van het Btw-tarief van 6%, dient de klant hiervoor binnen een termijn van 30 dagen na datum van de overeenkomst een attest van renovatie af te leveren aan A & L Sanitair-Verwarming, bij gebreke waaraan de aangerekende BTW zal worden verhoogd naar 21%.
Artikel 12 – Toepasselijk recht
12.1. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. 12.2. Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst en haar gevolgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.

TOP